Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

snapout
snapout

jedna

Jedna i ta sama osoba dała mi najwięcej

szczęścia
i bólu
Reposted fromEmisja Emisja viapikkumyy pikkumyy
snapout
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacountingme countingme
snapout
7916 9783 500
Reposted fromsoftboi softboi viapozakontrola pozakontrola
snapout
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viapozakontrola pozakontrola
snapout
snapout
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
snapout
snapout

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viapikkumyy pikkumyy
snapout
1111 bd0e 500
Reposted frompiehus piehus viapikkumyy pikkumyy
snapout
1772 dd8d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapikkumyy pikkumyy
snapout
snapout
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
snapout
snapout

July 10 2015

snapout
snapout

July 03 2015

snapout
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama vianieuciekaj nieuciekaj
snapout
8815 ae40
Reposted frombeatkazz beatkazz viapoolun poolun
snapout
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl